Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht

Algemeen over het UPO

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht (UPO)?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde model voor zo'n pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het UPO?

  Op het UPO ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het UPO van dit jaar, maar in die van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het UPO:

  • De basisgegevens van u en eventueel uw partner;
  • Informatie over het door u opgebouwde pensioen;
  • Informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft;
  • Factor A voor uw belastingaangifte.
 • Wanneer krijgt u een UPO?

  Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.

 • Wilt u uw UPO op papier ontvangen?

  Dat kan. Geef dit aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

 • Waarom ontvangt u het UPO van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt. AZL verstuurd het UPO namens Pensioenfonds Gasunie.

 • Moet u het UPO bewaren?

  Nee, dat hoeft niet. We raden u wel aan uw UPO te bewaren, zodat u altijd een overzicht van uw pensioen bij de hand hebt. Bijvoorbeeld als u een huis koopt en een hypotheek wilt afsluiten. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw UPO’s kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw UPO downloaden. De UPO’s van voorgaande jaren komen vanaf september 2022 voor u beschikbaar.

Drie scenario's op het UPO

 • Wat moet ik met de bedragen voor de inschatting van mijn pensioen?

  Op het UPO ziet u drie bedragen. Dat zijn mogelijke uitkomsten van uw bruto pensioenuitkering als u met pensioen gaat.

  De exacte hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het middelste bedrag geeft aan wat het verwachte (bruto) pensioen is als de economie zich normaal ontwikkelt. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker bedrag. Als het langere tijd tegenzit in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) naar uw pensioen te kijken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

 • Wanneer zit het mee of tegen?

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou kunnen betekenen voor uw pensioen.

  Het zit tegen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen lager uitvallen dan verwacht. De rente is lager dan verwacht en de prijzen stijgen harder dan verwacht. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou kunnen betekenen voor uw pensioen.

 • Is er een kans dat ik minder krijg dan het laagste bedrag? Of meer krijg dan het hoogste bedrag?

  Ja, die kans is er. De drie bedragen zijn berekend op basis van 2000 mogelijke ‘toekomsten’ (scenario’s). We hebben uw pensioen berekend in elk scenario. In 5% van die scenario’s komt uw pensioen lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uit komt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Wat als de scenario’s niet worden getoond op het UPO?

  Gepensioneerden zien geen scenario’s op hun UPO terug. Bent u werknemer of oud-werknemer? Als u geen scenario ziet, dan betekent dit dat het helaas niet mogelijk was deze berekening te maken. Mogelijk ziet u de scenario’s wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • Zijn uw gegevens gewijzigd?

  U ontvangt één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen tijdens het lopende jaar worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat u volgend jaar ontvangt.

 • De gegevens op uw pensioenoverzicht kloppen niet, wat kunt u doen?

  Als u wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben namelijk nog geen invloed op uw pensioen van het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die u door wilt geven? Neem dan contact op met uw werkgever of met het pensioenfonds.

 • Wat heeft uw partner aan het pensioenoverzicht?

  Wanneer u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons. In het UPO staat hoe hoog dat bedrag bruto per jaar is. U kunt samen met uw partner bekijken of dat genoeg is. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de pensioenbedragen van u en uw partner zien. Als u dat nodig vindt, kunt u een extra verzekering afsluiten bij een bank of verzekeraar.

 • Staat er geen partner op uw pensioenoverzicht?

  Als er geen partner op uw pensioenoverzicht staat en u wel samenwoont, dan is het noodzakelijk dat u uw partner bij ons aanmeldt. Dan zorgt u ervoor dat uw partner in aanmerking komt voor partnerpensioen van ons in het geval dat u komt te overlijden. Wilt u uw partner aanmelden? Vul dan het formulier in Mijn Pensioencijfers in.

 • Waar is het pensioen voor mijn ex-partner?

  Bent u gescheiden, hebt u het pensioen gedeeld met uw ex-partner en hebt u hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor uw ex-partner afgetrokken van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Daardoor is uw pensioen lager geworden.

  Het bedrag aan partnerpensioen voor de ex-partner (dit noemen we bijzonder partnerpensioen) is ook afgetrokken van het partnerpensioen. Daarom is ook de hoogte van het partnerpensioen lager geworden.

Vragen over de bedragen op het UPO

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet u daarmee?

  Op het UPO ziet u drie bedragen. Dat zijn mogelijke uitkomsten van uw bruto pensioenuitkering als u met pensioen gaat.

  De exacte hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het middelste bedrag geeft aan wat het verwachte (bruto) pensioen is als de economie zich normaal ontwikkelt. De andere twee bedragen geven aan in welke richting uw pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.
  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan ziet u bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan ziet u bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor uw pensioen.

  Uw pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • Hoe groot is de kans dat u het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat u ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2.000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht, dit noemen we scenario’s. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt uw pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat u links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt uw pensioen hoger bij ons fonds uit dan het bedrag dat u rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat uw pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat u het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, maar die kans is klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog uw pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst ziet u in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt. De kans dat u precies dit bedrag krijgt, is klein.

  Het gaat er vooral om dat u ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo ziet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt.

  Wilt u een totaaloverzicht van het pensioen dat u via uw werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u ook deze drie bedragen.

 • Als er niets verandert, hoe ziet uw pensioen er dan straks uit?

  Dat kunnen wij op dit moment nog niet zeggen. De kans is groot dat er tussen nu en uw pensioendatum nog iets verandert in uw werk- of privésituatie of bij ons pensioenfonds, wat invloed heeft op de hoogte van uw pensioen. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor uw pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een inschatting zien van hoeveel pensioen u straks zou kunnen ontvangen. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geeft u een indruk van wat u ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat u daar ziet, is een verwachting en is geen belofte.

 • Hoe weet u wat u straks netto ontvangt?

  Op uw verzoek kunnen we zo’n vier maanden voordat u met pensioen gaat een bruto/netto berekening voor u maken.

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. Dat betekent dat er nog belasting van af gaat. Wij betalen straks uw pensioen elke maand netto uit, net zoals u gewend bent bij uw salaris.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat u op de aangifte moet opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is gegroeid. Dit heet de factor A. U vindt dit gegeven elk jaar op het pensioenoverzicht.

 • Waarom staat de AOW niet op uw pensioenoverzicht?

  De AOW staat niet vermeld op uw pensioenoverzicht omdat de hoogte van uw AOW afhangt van uw persoonlijke omstandigheden. De AOW ontvangt u van de overheid. Het pensioenoverzicht geeft u alleen informatie over het pensioen dat u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Gasunie. Het gaat er bij de AOW met name om hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond voordat uw AOW ingaat. Wij hebben hiervan geen registratie bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van de AOW namens de overheid. Voor meer informatie over uw AOW kijkt u op www.svb.nl.

 • Waarom zie ik op het UPO een arbeidsongeschiktheidspensioen, maar niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

  Als u arbeidsongeschikt raakt, hebt u onder voorwaarden recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Dit is een aanvulling op uw WIA-uitkering van de overheid. Op uw UPO ziet u op hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u recht hebt. Als u inlogt in Mijn Pensioencijfers, vindt u dit pensioen ook terug. Het arbeidsongeschiktheidspensioen wordt niet getoond op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Vragen over de pensioenopbouw

 • Hoe behoudt uw pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. U kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Dat is inflatie. Als de hoogte van uw pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou dit als gevolg hebben dat uw pensioen minder waard wordt. Om dit te voorkomen proberen wij elk jaar uw pensioen te verhogen als de financiële positie van het fonds dit toelaat. Dat wordt ook wel indexatie of toeslagverlening genoemd. Deze verhoging is voorwaardelijk; u hebt daar niet automatisch recht op. Verhoging van uw pensioen is alleen mogelijk als de dekkingsgraad hoog genoeg is. U kunt meer lezen over de eventuele verhoging van uw pensioen bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

 • Hoeveel betaalt u voor uw pensioen?

  Uw werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op uw bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, ziet u op uw loonstrook. Ook op het UPO staat informatie over uw pensioenpremie. U ziet welk percentage u betaalt en welk percentage uw werkgever betaalt. Ook op onze website vindt u informatie over uw pensioenpremie.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Uw pensioen is afgesproken op basis van een uitkeringsovereenkomst; dat is een overeenkomst tussen u als werknemer en uw werkgever. Dat houdt in dat de hoogte van het pensioen dat u jaarlijks bij ons fonds opbouwt een zekere relatie heeft met uw (gemiddelde) salaris. Bij ons fonds is de pensioenopbouw in het algemeen 1,875% van de pensioengrondslag per jaar.