Woordenboek

A
 • All-in salaris

  Het totaal van het salaris plus de uitkering 13e maand plus de uitkering 14e maand.

 • Anw

  Bij uw overlijden heeft uw partner mogelijk recht op een Anw-uitkering. Uw partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als deze jonger is dan zijn of haar AOW-leeftijd en aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • uw partner is geboren voor 1950;
  • uw partner heeft een kind jonger dan 18 jaar;
  • uw partner is minimaal 45% arbeidsongeschikt.

  De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van uw partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

   

 • AOW

  Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Dit is een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.

 • Attestatie de vita

  Dit is een ander woord voor een verklaring van in-leven-zijn. Eén keer per jaar vraagt het pensioenfonds aan alle gepensioneerden die in het buitenland wonen, zo'n verklaring. Het bewijs van in leven zijn moet worden ingevuld en voorzien van een officiële stempel of verklaring. Deze moet door de ambassade, het consulaat, de burgerlijke stand of door een notaris in het land waar de gepensioneerde woont gegeven worden. Als de attestatie de vita wordt teruggestuurd, zorgen wij voor de doorbetaling van het pensioen.

B
 • Beleidsdekkingsgraad

  De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks berekend aan de hand van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert.

 • Bereikbaar pensioen

  Het pensioen dat u kunt opbouwen als u tot uw pensioendatum pensioen blijft opbouwen bij Pensioenfonds Gasunie. Op het Uniform Pensioenoverzicht dat u ieder jaar ontvangt, staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd en hoeveel u nog kunt opbouwen als u werkzaam blijft bij Gasunie of GasTerra.

 • Bijzonder partnerpensioen

  Als u overlijdt, krijgt uw partner een partnerpensioen. Gaat u uit elkaar, dan heeft uw ex-partner ook recht op een deel van het partnerpensioen. Dit heet het bijzonder partnerpensioen. Als u uit elkaar gaat, maken u en uw ex-partner afspraken over de verdeling van het pensioen. Want uw ex-partner heeft namelijk recht op (een deel van) uw pensioen opgebouwd tot echtscheidingsdatum en het partnerpensioen.

C
 • Consumentenprijsindex (CPI)

  Deze index geeft de gemiddelde stijging van prijzen (inflatie) aan. Er bestaan indexen voor verschillende soorten inkomens. De consumentenprijsindex is de belangrijkste en geldt voor alle huishoudens. U vindt deze index in het Statistisch Bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

 • Conversie

  Het omzetten van pensioen in een ander soort pensioen. Bijvoorbeeld als een deelnemer (werknemer) gaat scheiden. De ex-partner heeft dan recht op een deel van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen van de deelnemer van het pensioenfonds. Als dit deel wordt omgezet naar een eigen pensioen voor de ex-partner, wordt dit wel conversie genoemd.

 • Crisisplan

  In een crisisplan staat beschreven wat het bestuur gaat doen als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt of dreigt te komen.

D
 • Deelnemer

  In een pensioenregeling spreken wij over deelnemers. Dit zijn werknemers die een pensioen opbouwen. Voor hen wordt er tijdens hun dienstverband premie betaald aan het fonds. Als iemand uit dienst gaat, maar nog wel pensioen opbouwt, is hij ook een deelnemer.

 • Dekkingsgraad

  De dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds met het huidige kapitaal ook werkelijk alle huidige en toekomstige pensioenen zou kunnen uitkeren. De dekkingsgraad wordt berekend door het vermogen van het pensioenfonds te delen door de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. Dit percentage is de dekkingsgraad.

E
 • Ex-deelnemer

  Dit is iemand die geen pensioen meer opbouwt. Dit is het geval als het deelnemerschap is beëindigd, anders dan door het bereiken van de pensioeningangsdatum of door overlijden. Ex-deelnemers worden ook wel slapers of gewezen deelnemers genoemd.

F
 • Franchise

  Dat is het deel van het salaris waarover geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Dat is namelijk niet nodig, omdat u naast ouderdomspensioen van Pensioenfonds Gasunie ook AOW van de overheid krijgt. De franchise is dus eigenlijk het deel van het loon waarvoor de AOW al in een pensioen voorziet.

G
 • Gemoedsbezwaren

  Een werkgever of werknemer kan bezwaren hebben tegen de pensioenregeling. Als die ingrijpend zijn, bijvoorbeeld van religieuze aard, noemen wij het gemoedsbezwaren. In dat geval is het mogelijk dat zij niet hoeven mee te doen met de collectieve pensioenregeling. Dat staat zo in de wet. Dat betekent niet dat de werknemer geen premie meer betaalt. Die gaat gewoon door. Die wordt alleen op een andere manier verwerkt. Het geld komt op een soort 'spaarrekening'. Bij pensioen wordt het bedrag aan de werknemer uitbetaald. Of aan zijn nabestaanden als hij eerder is overleden.

 • Geregistreerde partner

  Partners kunnen hun partnerschap laten registreren bij de burgerlijke stand, in plaats van te trouwen. De gevolgen zijn bijna gelijk aan die van een huwelijk. Ook als het gaat om het pensioen. Geregistreerde partners hebben net als echtgenoten recht op partnerpensioen bij overlijden.

 • Gewezen deelnemer

  U bent een gewezen deelnemer als u vroeger pensioen hebt opgebouwd bij het pensioenfonds, maar dat nu niet meer doet. U hebt dan nog wel pensioen staan bij het pensioenfonds, maar u bent nog niet met pensioen. Gewezen deelnemers worden ook wel slapers of ex-deelnemers genoemd.

H
 • Huwelijkse voorwaarden

  Schriftelijke afspraken die u voor of tijdens het huwelijk bij de notaris maakt over wat wel en niet in de huwelijksgoederengemeenschap valt.

I
 • Indexatie

  Toeslag op uw pensioen in verband met gestegen kosten van levensonderhoud. Een ander woord voor indexatie is toeslagverlening.

J
 • Jaargrondslag

  De jaargrondslag is het naar tijdsduur gewogen gemiddelde van de all-in salarissen zoals die hebben gegolden gedurende de laatste 12 maanden voorafgaand aan de berekeningsdatum van het pensioen.

O
 • Ouderdomspensioen

  De uitkering die u krijgt vanaf de datum dat het pensioen ingaat tot het moment dat u overlijdt.

P
 • Partner

  De persoon met wie u getrouwd bent, met wie u een geregistreerd partnerschap hebt, of met wie u ongehuwd samenwoont en die u heeft aangemeld als partner zoals omschreven in het pensioenreglement.

 • Partnerpensioen

  De uitkering die uw partner krijgt als u overleden bent.

 • Pensioengevend salaris

  Dit is het deel van uw bruto jaarsalaris dat meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Het salaris per jaar inclusief de uitkering 13e maand en de uitkering 14e maand plus eventuele toeslagen.

 • Pensioengrondslag

  Het deel van uw jaargrondslag waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevende jaarsalaris - franchise.

 • Ploegentoeslagpensioen

  Het aanvullende ouderdomspensioen dat verkregen wordt uit de opbouw van ouderdomspensioen over de ploegentoeslag.

 • Prijsindex

  Het percentage waarmee de consumentenprijzen stijgen. Bij het pensioenfonds Gasunie geldt hiervoor de Consumenten Prijsindex Alle Huishoudens (afgeleid).

S
 • Salaris

  Het kale salaris per jaar exclusief de uitkering 13e maand en de uitkering 14e maand. In het salaris zijn geen toeslagen begrepen.

W
 • Wachtdienstpensioen

  Het aanvullende ouderdomspensioen dat verkregen wordt uit de vrijwillige opbouw van ouderdomspensioen over de wachtdiensttoeslag.