Privacyverklaring voor deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds Gasunie

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 01-09-2022.

De Stichting Pensioenfonds Gasunie (verder ‘pensioenfonds’ of ‘wij’ genoemd) verzamelt, gebruikt en bewaart persoonsgegevens. Dit heet het verwerken van persoonsgegevens.

Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van haar taken en plichten als pensioenfonds
 • De uitvoering van de pensioenovereenkomst(en) tussen de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde en de werkgever
 • De uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst(en) tussen pensioenfonds en werkgever(s)
 • De uitvoering van de statuten van het pensioenfonds
 • Het uitvoeren van de wettelijke verplichtingen die op het pensioenfonds rusten
 • De uitvoering van statistische analyses
 • Communicatie met deelnemers en werkgevers.

De uitvoering van de pensioenadministratie heeft het pensioenfonds uitbesteed aan AZL N.V. te Heerlen. AZL beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. Het pensioenfonds heeft met AZL schriftelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop AZL met uw gegevens omgaat, met wie zij uw gegevens mogen delen en hoe AZL uw gegevens moet beveiligen. Het pensioenfonds is primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe wij de persoonsgegevens verwerken, leggen wij hieronder uit.

 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende betrokkenen:

  • alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) in het pensioenfonds
  • functionarissen van het pensioenfonds
  • alle bezoekers van de website
  • iedereen die contact met ons opneemt via telefoon, de website of schriftelijk

  Wij vullen de gegevens daarnaast aan met de gegevens die over u bekend zijn bij de volgende bronnen:

  • Gegevens afkomstig van Uw (voormalige) werkgever(s)
  • Gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)
  • Gegevens uit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Gegevens van andere pensioenuitvoerders
 • Welke (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken wij?
  • Voor- en achternamen
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Datum van overlijden
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Het A-nummer in de basisregistratie persoonsgegevens
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Klantnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Burgerlijke staat
  • Partnergegevens, zoals naam, BSN, geslacht, adres en A-nummer
  • Gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
  • Opleidingsgegevens
  • Salarisgegevens Het kale salaris per jaar exclusief de uitkering 13e maand en de uitkering 14e maand. In het salaris zijn geen toeslagen begrepen.
  • Aanspraken/pensioenrecht
  • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
  • Gegevens over kinderen, voor zover deze (nog) recht hebben op een uitkering
  • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

  Als u onze website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Voorkeurstaal
  • Correspondentie zoals gedeeld bij het invullen van contactformulieren
 • Waarvoor en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens?

  Wij verwerken je persoonsgegevens om je pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van je persoonsgegevens door ons zijn dit de grondslagen:

  • Wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit de Pensioenwet.
  • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld de taken en verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement.

  Daarnaast kunnen je persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

  • je toestemming
  • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of voor het dagelijks beheer van het pensioenfonds)
  • het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken.
 • Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

  Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het pensioenfonds is en blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw gegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de wettelijke vereisten en maatstaven voor beveiliging van de persoonsgegevens.

  Om de pensioenadministratie van het pensioenfonds  goed uit te kunnen voeren maakt AZL gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van uw situatie uw persoonsgegevens verwerken (subverwerkers). AZL zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met het pensioenfonds.

  Als het noodzakelijk is, worden uw (persoons)gegevens gedeeld met verschillende partijen. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. De partijen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Interne organisatie van het pensioenfonds, de administrateur en de actuarieel adviseur
  • Toezichthouders
  • (semi) Overheidsinstanties
  • Uitkeringsinstanties
  • Incasso-/debiteurenpartijen
  • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
  • Gepensioneerdenverenigingen
  • Mailingverwerkers/Drukkerijen
  • Archiefopslagen
  • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
  • IT Securitybedrijven
  • Onderzoekspartijen
  • Accountants/actuariskantoren voor assurance doeleinden
  • Andere pensioenuitvoerders
  • Het Nationaal Pensioenregister
 • Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Omdat we te maken hebben met langlopende pensioenverplichtingen kan dat een hele lange periode zijn. We bewaren uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

 • Worden de telefoongesprekken opgenomen?

  Het pensioenfonds kan telefoongesprekken opnemen. Als gesprekken worden opgenomen, wordt u dit voorafgaand aan het gesprek gemeld. Deze opnames worden onder andere gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden, maar ook voor onderzoek naar verdachte opdrachten en transacties of voor de bestrijding van fraude. De opgenomen telefoongesprekken worden standaard 7 dagen bewaard en indien nodig voor het doeleinde langer, maar niet langer dan noodzakelijk is voor bovenstaande doeleinden. Binnen de bewaartermijn heeft u recht op een weergave van het telefoongesprek.

 • Wat zijn uw rechten?

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht sturen naar info@pensioenfondsgasunie.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Volg daartoe de aanwijzingen van Rijksoverheid. Dit ter bescherming van uw privacy. Het pensioenfonds zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Intrekken toestemming
  Om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens uiteraard nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. U kunt ons daarom vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken.

  Klachtrecht
  Als het pensioenfonds niet voldoet aan uw verzoek tot inzage correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, of het pensioenfonds volgens u niet voldoet aan verwerking van uw persoonsgegevens conform de AVG dan kunt u hierover  zoals vindbaar in onze klachten- en geschillenregeling een klacht indienen bij het pensioenfonds. Vervolgens kunt u, bijvoorbeeld omdat u niet tevreden bent met de afhandeling, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep te gaan bij de rechter.

 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

  We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 • Cookies

  Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u onze site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.