Privacyverklaring

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen.

Pensioenfonds Gasunie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst goed uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Contractuele bepalingen brengen mee dat wij hiervoor gegevens van u en van andere partijen moeten ontvangen.

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u en/of uw dienstverband ontvangen:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • (Voormalige) werkgever(s)
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Andere pensioenuitvoerders

Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Datum van overlijden
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Pensioennummer
 • Bankrekeningnummer
 • GBA-nummer
 • Burgerlijke staat
 • Partnergegevens, zoals naam, BSN, geslacht, adres en GBA-nummer
 • Gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
 • Salaris
 • Aanspraken / pensioenrecht
 • Gegevens over arbeidsongeschiktheid
 • Gegevens over uw kinderen
 • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Voorkeurstaal

 • Waarom we uw gegevens nodig hebben

  Pensioenfonds Gasunie is contractueel verplicht om de pensioenovereenkomst uit te voeren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
  • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
  • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers
  • Behandelen van geschillen
  • Voorkoming van fraude
  • Statistische analyses
  • Adequate communicatie met u als (gewezen) deelnemer, gepensioneerde of diens nabestaande of een andere belanghebbende.
 • Delen met andere partijen

  Pensioenfonds Gasunie deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensioenfonds Gasunie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pensioenfonds Gasunie verwerkt uw gegevens niet buiten de EER.

  De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds Gasunie uitbesteed aan AZL. AZL beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. Pensioenfonds Gasunie heeft met AZL afspraken gemaakt over de wijze waarop AZL met uw gegevens om gaat, met wie zij uw gegevens mogen delen en hoe AZL uw gegevens moet beveiligen. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds Gasunie goed uit te kunnen voeren maakt AZL gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van uw situatie uw persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). AZL zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met Pensioenfonds Gasunie.

  De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Toezichthouders
  • Overheidsinstanties
  • Uitkeringsinstanties
  • Incasso-/debiteurenpartijen
  • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
  • Gepensioneerdenverenigingen
  • Mailingverwerkers/Drukkerijen
  • Archiefopslagen
  • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
  • IT Securitybedrijven
  • Onderzoekspartijen
  • Accountants/actuariskantoren voor assurancedoeleinden
  • Andere pensioenuitvoerders
 • Hoe lang we uw gegevens bewaren

  Pensioenfonds Gasunie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld. Omdat we te maken hebben met langlopende pensioenverplichtingen kan dat een hele lange periode zijn. We bewaren uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst in ieder geval totdat 25 jaar zijn verstreken na het einde van uw recht op pensioen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij de gegevens.

 • Opnemen van telefoongesprekken

  Pensioenfonds Gasunie kan telefoongesprekken opnemen. Deze opnames worden onder andere gebruikt voor trainings- en coachingsdoeleinden, procesverbetering en kwaliteitsbewaking. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal 12 maanden bewaard. Als er sprake is van een klacht of geschil, mag de termijn van maximaal 12 maanden worden opgerekt, als dat noodzakelijk is voor de afhandeling van de klacht of het geschil. 

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en aan te passen (corrigeren). In bepaalde gevallen kunt u ons daarnaast vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke.

  Intrekken toestemming
  Om uw pensioenregeling goed uit te kunnen voeren hebben wij bepaalde persoonsgegevens uiteraard nodig. Maar dit geldt niet voor alle gegevens die wij verwerken. U kunt ons daarom vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat wij u bellen of e-mailen of als u een belangrijke persoonlijke reden heeft waarom u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht sturen naar info@pensioenfondsgasunie.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat op deze kopie de pasfoto(‘s), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer(s) en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar zijn gemaakt. Dit ter bescherming van uw privacy. Pensioenfonds Gasunie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Klachtrecht
  Als Pensioenfonds Gasunie niet voldoet aan uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u hiertegen in beroep te gaan bij de rechter.

 • Beveiliging

  Pensioenfonds Gasunie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging ervan tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 • Cookies

  Pensioenfonds Gasunie maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

 • Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

  Pensioenfonds Gasunie behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 07-01-2022.