Nieuws

2021: een terugblik en vooruitblik

Voorzitter van Pensioenfonds Gasunie, Joost Hooghiem, blikt terug op 2021 en kijkt vooruit naar de toekomst.

Met nog 1 maand te gaan is het einde van het jaar 2021 alweer in zicht. Opnieuw een jaar dat voor velen van ons in het teken heeft gestaan van de gevolgen van de Coronapandemie. Want op het moment dat ik dit schrijf zijn de voorbereidingen voor mogelijk nieuwe maatregelen in voorbereiding vanwege de oplopende druk op de ziekenhuiscapaciteit.

Vorig jaar hebben de financiële markten een flinke klap gekregen en daar zijn we gaandeweg dat jaar redelijk van hersteld. In 2021 hebben de financiële markten een stijgende lijn laten zien. Hierdoor zien wij ons vermogen groeien terwijl onze verplichtingen nagenoeg gelijk blijven als gevolg van een redelijk onverstoorbare lage rente. De actuele dekkingsgraadDe dekkingsgraad geeft aan of het pensioenfonds met het huidige kapitaal ook werkelijk alle huidige en toekomstige pensioenen zou kunnen uitkeren. De dekkingsgraad wordt berekend door het vermogen van het pensioenfonds te delen door de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. Dit percentage is de dekkingsgraad. van het fonds is flink gestegen. De beleidsdekkingsgraadDe beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde over de actuele dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden. De actuele dekkingsgraad wordt maandelijks berekend aan de hand van de rentetermijnstructuur die De Nederlandsche Bank maandelijks publiceert., de 12-maands gemiddelde dekkingsgraad en belangrijke graadmeter voor het kunnen verhogen van de pensioenen, stijgt iedere maand. Het ziet er dus goed uit en als we de huidige stand kunnen vasthouden tot het einde van het jaar kunnen de pensioenen volgend jaar mogelijk worden verhoogd in dezelfde mate als waarmee de prijzen zijn gestegen als gevolg van inflatie. Er bestaat zelfs een mogelijkheid dat we kunnen starten met het inhalen van achterstanden, dat hadden we niet meer voor mogelijk gehouden.

Vanaf 2022 zal er een nieuwe cao zijn waar de pensioenregeling een onderdeel van is. Deze pensioenregeling moet de periode overbruggen tot het moment dat we overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel, uiterlijk per 1 januari 2027. We hebben de sociale partners gevraagd om niet teveel wijzigingen aan te brengen in de pensioenregeling om de overgang naar een nieuw stelsel niet te moeilijk te maken. Daarnaast zijn we druk bezig de pensioenuitvoering over te brengen van TKP naar AZL.
Wij hebben afgelopen jaar vele extra vergaderingen besteed aan het opstellen van het beoordelings- en toetsingskader waarmee we een besluit konden nemen over het wel of niet uitvoeren van de nieuwe pensioenregeling vanaf 2022. Zodra het gehele proces rondom deze nieuwe pensioenregeling is afgerond pakken we de voorbereidingen voor het nieuwe pensioenstelsel in afstemming met sociale partners weer verder op.

Het pensioenfonds heeft de meeste van haar activiteiten uitbesteed. Het besturen van deze uitbestedingsrelaties is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse activiteiten. De bedrijven aan wie wij werkzaamheden uitbesteden zijn, net als iedere andere onderneming, continu in ontwikkeling. Daarbij kunnen soms problemen in de dienstverlening ontstaan. Zo is onlangs onze custodian Kasbank overgenomen door Caceis en bij de overgang van hun computersystemen heeft de dienstverlening een dip laten zien. Op dat moment is er continu overleg geweest met Caceis om de risico’s voor het pensioenfonds te beheersen en om Caceis te bewegen de dienstverlening zo snel mogelijk weer op orde te maken. Periodiek starten wij ook selectietrajecten op om onze uitbestedingen te vernieuwen. Zo blijven onze tarieven marktconform en maken we gebruik van nieuwe mogelijkheden.

Op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen zijn we aan het uitwerken hoe we een volgende stap kunnen zetten. De financiële markten ontwikkelen zich razendsnel op dit vlak en grote beleggers maken inmiddels grote stappen omdat ze graag impact willen hebben op het realiseren van bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals. We hebben in een enquête ook opgehaald welke van deze doelen de voorkeur van onze deelnemers hebben.
Wij kunnen heel trots zijn als we eind januari 2022 succesvol de pensioenuitvoering hebben overgebracht naar AZL en de pensioenen foutloos zijn uitgekeerd. Hopelijk inclusief een verhoging die we lang niet hebben kunnen geven. Ook bouwen de actieve deelnemers dan pensioen op in een nieuwe pensioenregeling. Vanaf dat moment kunnen we onze focus verleggen naar het nieuwe pensioenstelsel en maatschappelijk verantwoord beleggen.