Nieuws

Haalbaarheidstoets 2021

Pensioenfonds Gasunie moet, net als alle andere pensioenfondsen, elk jaar een haalbaarheidstoets uitvoeren. Maar wat is een haalbaarheidstoets?

De haalbaarheidstoets geeft inzicht of het toegezegde pensioen op een lange termijn, tot 60 jaar, waargemaakt kan worden. Het laat het verwachte pensioenresultaat zien. Ook geeft het een indruk van de risico’s als het financieel tegenzit. We gaan er bij de haalbaarheidstoets van uit dat de pensioenregeling én de jaarlijkse pensioenpremie gelijk zullen blijven (hetgeen vanwege de aanstaande wetgeving op basis van het pensioenakkoord waarschijnlijk niet het geval zal zijn).

Wat houdt het begrip pensioenresultaat in?

Een pensioenresultaat van 100% betekent dat er in de komende 60 jaar altijd een volledige pensioenopbouw zal plaatsvinden; met andere woorden dat de pensioenen niet verlaagd zullen worden. En dat de pensioenen in de toekomst altijd volledig zullen worden verhoogd met de prijsindex. Als het verwachte pensioenresultaat lager is dan 100% betekent dat dat er in de toekomst naar verwachting niet volledig voor inflatie geïndexeerd zal worden of zelfs de pensioenen verlaagd kunnen worden.

Het pensioenresultaat laat dus de verhouding zien tussen:

  1. het verwachte resultaat van je pensioen volgens de haalbaarheidstoets en
  2. je pensioen bij volledige pensioenopbouw verhoogd met de volledige prijsindex.

Het is belangrijk te beseffen dat het berekende pensioenresultaat een momentopname is. Er wordt bij de berekening namelijk uitgegaan van de financiële situatie per begin van het jaar. Als de dekkingsgraad hoger is dan wordt het pensioenresultaat ook beter.

Resultaat haalbaarheidstoets 2021

Het pensioenresultaat 2021 is uitgekomen op 94%. Dat is iets lager dan het pensioenresultaat 2020, want dat was 95%.
De belangrijkste oorzaken van dit kleine verschil zijn:

  • De dekkingsgraad per eind 2020 (111,6%) was iets lager dan de dekkingsgraad per eind 2019 (112,6%). Dat was het netto gevolg van de coronacrisis in het voorjaar van 20202 en het herstel daarna.
  • DNB heeft de voorgeschreven rekenmethode en enkele parameters aangepast.
  • De werkelijk verleende toeslag per begin 2021 (0%) wijkt af van wat we vorig jaar hadden verondersteld (1,2%).

Dit pensioenresultaat is hoger dan de norm van 80% die het pensioenfonds daarvoor heeft afgestemd met de sociale partners. Maar, zoals gezegd, het is een momentopname per begin 2021. De ontwikkelingen in de loop van 2021 zien we terug in de berekening van het pensioenresultaat 2021.

Waar zie je het verwachte pensioenresultaat terug?

Je vindt het verwachte pensioenresultaat terug in mijnpensioenoverzicht.nl. En ook op jouw UPO. Op jouw UPO zie je het pensioen dat je kunt verwachten als het goed en als het slecht gaat met de economie. Je leest hierover meer in dit bericht.

Wat doen wij met dit resultaat?

Het bestuur heeft geconcludeerd dat het pensioenresultaat lager is dan 100% omdat de dekkingsgraad per 1 januari 2021 niet hoog genoeg is. De resultaten van de haalbaarheidstoets worden gedeeld met de sociale partners en ingediend bij DNB.