Nieuws

Haalbaarheidstoets 2023 uitgevoerd

Pensioenfonds Gasunie moet – net als alle andere pensioenfondsen – elk jaar een haalbaarheidstoets uitvoeren. Maar wat is een haalbaarheidstoets?

De haalbaarheidstoets geeft inzicht of we uw pensioen op de lange termijn kunnen blijven betalen. We proberen met de toets 60 jaar vooruit te kijken en het verwachte pensioenresultaat te zien. Ook geeft het een indruk van de risico’s als het (tijdelijk) financieel tegenzit.

Wat bedoelen we met pensioenresultaat?

Met pensioenresultaat bedoelen we in hoeverre we kunnen waarmaken wat we u toezeggen. Het pensioenresultaat is een percentage. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Een pensioenresultaat van 100% betekent dat u de komende 60 jaar:

  • altijd een volledig pensioen opbouwt, zoals de pensioenregeling beschrijft
  • niet bang hoeft te zijn dat uw pensioen wordt verlaagd én
  • elk jaar kunt rekenen op een verhoging van uw opgebouwde pensioen, op basis van de prijsstijgingen.

Als het verwachte pensioenresultaat (veel) lager is dan 100%, is de kans groot dat uw opgebouwde pensioen níet elk jaar wordt verhoogd. Of misschien zelfs wordt verlaagd.

Pensioenresultaat is een momentopname

Bij de berekening gaan we namelijk uit van de financiële situatie (de dekkingsgraad) op 1 januari. Als de dekkingsgraad later in het jaar stijgt, wordt het pensioenresultaat ook beter. (En als de dekkingsgraad daalt, wordt het pensioenresultaat natuurlijk slechter.)

Daarnaast gaan we ervan uit dat de pensioenregeling én de jaarlijkse pensioenpremie de komende 60 jaar niet veranderen. We weten dat dit in werkelijkheid niet het geval zal zijn. Want er gaan dingen veranderen. Denk alleen maar aan het nieuwe pensioenstelsel.

Verder gaat het hier om een gemiddelde verwachting voor alle deelnemers en pensioengerechtigden van ons fonds samen. Voor u als individuele deelnemer kan het pensioenresultaat dus anders uitpakken.

Resultaat haalbaarheidstoets 2023

Het pensioenresultaat 2023 is uitgekomen op 95%. Dat is iets lager dan het pensioenresultaat berekend in 2022, want dat was 96%.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

  • De dekkingsgraad was op 1 januari 2023 127,7%. Dat is een stukje lager dan op 1 januari 2022 (133,2%). Het pensioenresultaat kwam daardoor lager uit. De lagere dekkingsgraad was het gevolg van de indexatie van 16,1% en de inhaalindexatie die per 1 januari 2023 zijn toegekend.
  • Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de voorgeschreven rekenmethode iets aangepast. Hierdoor werd het pensioenresultaat ook iets lager.
  • Uw pensioen ging met ingang van 1 januari 2023 fors omhoog. Meer dan wat we vorig jaar hadden voorzien. Dit had weer een positief effect op het pensioenresultaat.

Dit pensioenresultaat (95%) is hoger dan de norm van 80% die wij met de sociale partners (werkgevers en vakbonden) hebben afgesproken. Maar het blijft dus een momentopname. Wat er in 2023 gebeurt, zien we straks terug in de berekening van het pensioenresultaat 2024.

Waar ziet u het verwachte pensioenresultaat terug?

U vindt uw persoonlijke verwachte pensioenresultaat terug in mijnpensioenoverzicht.nl. En ook op uw UPO. Op het UPO ziet u het pensioen dat u kunt verwachten als het goed en als het slecht gaat met de economie.

Wat doen wij met dit resultaat? 

Het bestuur heeft de resultaten van de haalbaarheidstoets naar DNB gestuurd. De sociale partners ontvangen de resultaten van de haalbaarheidstoets binnenkort ook.