Updates

Lees hier het laatste nieuws over het nieuwe pensioenstelsel. 

Sociale partners kiezen voor solidaire pensioenregeling en het bestaande pensioen gaat mee

In Nederland zijn er nieuwe regels voor pensioen. Uw pensioen bij Pensioenfonds Gasunie verandert hierdoor ook. De werkgevers en de vakbonden maakten in de afgelopen periode principe-afspraken over een nieuwe pensioenregeling en werden het eens over twee belangrijke keuzes. Daarmee geven zij een eerste invulling aan het nieuwe pensioen. Ze kozen een Solidaire Pensioenregeling en kozen ervoor dat al het opgebouwde pensioen mee verhuist naar de nieuwe pensioenregeling (invaren). Deze twee keuzes worden nog voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en aan het pensioenfonds. Er moet nog veel besproken worden, maar in dit bericht leest u er alvast meer over.

Keuze 1: Solidaire pensioenregeling

De nieuwe wet biedt twee opties voor afspraken over pensioen. De eerste is een flexibele premieregeling. Hierbij bouwt u een eigen pensioenpot op en kiest u zelf de beleggingen voor uw pensioen. De tweede is de solidaire pensioenregeling. Deze richting kozen de sociale partners voor uw pensioen. Hierbij bouwt u samen met andere deelnemers een vermogen op. Het pensioenfonds belegt het vermogen zoals de deelnemersgroepen dat aangegeven hebben in het deelnemersonderzoek. Als u met pensioen gaat, wordt uw deel van dit vermogen in een (bijvoorbeeld maandelijkse) pensioenuitkering omgezet. In de solidaire pensioenregeling vangt u tegenvallers voor een deel samen met andere deelnemers op. Hiervoor zet het pensioenfonds speciaal geld opzij. Dit is de solidariteitsreserve. Er wordt nog nader bepaald welke tegenvallers hiermee worden opgevangen. En of deze helemaal worden opgevangen of voor een deel.

Kenmerken

Hieronder ziet u de belangrijkste kenmerken van de solidaire pensioenregeling op een rij, naast de kenmerken van uw huidige pensioen. Het gaat nu vooral over het vermogen, de beleggingen en omgaan met risico’s.

Kenmerk

Solidaire pensioenregeling

Het pensioen dat u nu heeft

Vermogen

Een deel van het gezamenlijk vermogen is voor u. Dit vermogen wordt belegd.

Het pensioenfonds heeft één vermogen van waaruit de pensioenen betaald worden.

Met pensioen

Uw deel van het vermogen wordt omgezet in een pensioenuitkering als u met pensioen gaat. Hoeveel dit is, staat vooraf nog niet vast.

Hoeveel pensioen u krijgt, is vooraf bekend. De uitkering kan omhoog gaan of gekort worden. Dit hangt af van de financiële situatie van het fonds.

Uitkering

Uw uitkering beweegt mee met de economie. Gaat het goed, dan wordt het hoger. En andersom.

U krijgt elke maand een vast bedrag. Elk jaar bekijken we of we het pensioen kunnen aanpassen aan de prijsstijgingen, gelijk blijven of dat uitkeringen gekort moeten worden.

Beleggingen

Het pensioenfonds belegt voor groepen deelnemers, afhankelijk van de uitkomsten van deelnemersonderzoek. Van tevoren spreken we af hoe we de rendementen eerlijk verdelen over iedereen.

Het pensioenfonds stelt vast hoe het de premies en het vermogen belegt voor alle deelnemers samen.

Mee- en tegenvallers

Mee- en tegenvallers in het resultaat van de beleggingen ziet u terug in de waarde van uw pensioenvermogen. Een deel wordt door alle deelnemers samen opgevangen. Hiervoor zet het pensioenfonds speciaal geld apart in de solidariteitsreserve.

Het pensioenfonds regelt dat risico’s door deelnemers gezamenlijk worden gedragen. Mee- en tegenvallers zijn niet direct zichtbaar. Of pensioenen worden verhoogd of verlaagd, hangt af van de volledige financiële situatie van het fonds.

Samen dragen van risico’s als basis

Uit het deelnemersonderzoek bleek dat de meeste deelnemers liever samen risico’s dragen dan dat zij dit individueel doen. Dit is voor de sociale partners een belangrijke aanleiding om voor de solidaire pensioenregeling te kiezen. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat sommige deelnemers graag zelf keuzes maken in de beleggingen. Deelnemers kunnen via regelmatige deelnemersonderzoeken aangeven hoe zij willen dat het pensioenfonds met de risico’s van beleggen omgaat. Dit vormt de basis van het beleggingsbeleid.

Keuze 2: De bestaande pensioenen verhuizen mee naar de nieuwe afspraken

Al het pensioen dat tot nu toe is opgebouwd, de pensioenuitkeringen inbegrepen, gaan mee naar de nieuwe regeling. Zo blijven de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ pensioenen in één pot bij elkaar. We rekenen het ‘oude’ pensioen dan om naar ‘nieuw’ pensioen, onder de nieuwe regels.

In de nieuwe wet is het verhuizen van bestaande pensioenen de standaardkeuze. De verwachting is namelijk dat dit in veel situaties tot een hoger pensioen leidt. Voor ons pensioen zien de sociale partners ook andere voordelen: een sterkere basis voor solidariteit en één regeling in plaats van twee.

De verhuizing geldt voor alle bestaande pensioenen, dus zowel voor de werkenden (bij Gasunie, GasTerra of elders) als voor de gepensioneerden.

De volgende stappen

Twee belangrijke principe-keuzes zijn nu gemaakt. Deze worden verder uitgewerkt en afgerond. De sociale partners willen de pensioenregeling graag bij het pensioenfonds houden. Daarom vragen zij nu aan het pensioenfonds of zij instemt met de keuze om de bestaande pensioenen mee te nemen naar de nieuwe afspraken. Daarnaast praten de sociale partners onder andere nog over de premie, het nabestaandenpensioen, welke mee- en tegenvallers er via de solidariteitsreserve worden opgevangen en de verdeling van het vermogen van het pensioenfonds bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Als alle afspraken compleet zijn, worden deze voorgelegd aan de achterban van de vakbonden. En wordt de VGGasunie naar haar mening gevraagd (hoorrecht). Daarna bepaalt het pensioenfonds of zij de gemaakte afspraken kan accepteren en uitvoeren.

Meer weten

We geven regelmatig een update over de voortgang. U kunt deze vinden op deze pagina. Meer informatie over de nieuwe wet en de nieuwe pensioenregeling vindt u hier.


Nieuwsberichten nieuw pensioenstelsel

Een jaar later over naar uw nieuwe pensioen: nieuwe datum wordt 1 januari 2027
14-12-2023

Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023
5-6-2023

Update: onderweg naar een nieuw pensioen
8-5-2023

Uitkomsten pensioenonderzoek
5-4-2023